EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Witamy nowe Komisje!

Witamy nowe Komisje!

Od początku 2016 r. w Ini­cja­ty­wie Pra­cow­ni­czej zawią­zało się aż 8 nowych komi­sji, aż połowa z nich działa w branży kul­tury i sztuki.

W stycz­niu 2016 r. w IP zare­je­stro­wano Bia­ło­stocką Komi­sję Śro­do­wi­skową, która kilka mie­sięcy póź­niej zor­ga­ni­zo­wała w mie­ście obchody pierw­szo­ma­jowe pod hasłem „Odzy­skać święto pracy”. Rów­nież na początku roku zawią­zała się Komi­sja Zakła­dowa przy Teatrze Tańca w Pozna­niu, która z począt­kiem czerwca – w związku z licz­nymi naru­sze­niami praw pra­cow­niczych w zakła­dzie – weszła z pra­co­dawcą w spór zbio­rowy (o czym więcej przeczytasz tutaj).

Wio­sną zawią­zały się 3 kolejne komi­sje. Komi­sja Zakła­dowa przy Miej­skim Cen­trum Sportu i Rekre­acji w Nowym Targu powstała ze względu na ostry kon­flikt dyrek­cji z załogą – dyrek­cja chciała nie­słusz­nie usu­nąć z pracy jedną z pra­cow­nic. Komi­sja Zakła­dowa przy Insty­tu­cie Teatral­nym w War­sza­wie powstała ze względu na obawy załogi przed rosza­dami na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych po zmia­nie rządu. Komi­sja Zakła­dowa przy Mło­dzie­żo­wym Ośrodku Wycho­waw­czym w Trze­bieży powstała, gdyż pra­cow­nicy i pra­cow­nice pla­cówki chcieli mieć więk­szy wpływ na poli­tykę samo­rządu doty­czącą ich zakładu pracy. W poło­wie maja przy­stą­pili do nas pra­cow­nicy i pra­cow­nice Muzeum Współ­cze­snego Wro­cła­w – zor­ga­ni­zo­wali się w obro­nie swo­ich miejsc pracy, które mogą zostać zli­kwi­do­wane (lub dotych­cza­sowi pra­cow­nicy mogą zostać zastą­pieni nowym per­so­ne­lem) w obli­czu nad­cho­dzą­cej w 2017 r. zmiany kie­row­nic­twa gale­rii. Obec­nie komi­sja zrze­sza nie­mal całą załogę insty­tu­cji. Więcej na temat sytuacji w MWW pisaliśmy w maju przy okazji nieuzasadnionej próby odwołania aktualnej dyrektorki.

Pod koniec czerwca powstały kolejne dwie komi­sje IP. Pierw­sza zrze­sza pra­cow­nice i pra­cow­ni­ków Muzeum Histo­rii Żydów Pol­skich POLIN, w któ­rym załoga chce mieć wpływ na podejmowanie decy­zji, które ich doty­czą i wyra­żać swoje zda­nie w waż­nych dla muzeum spra­wach. Pra­gną kształ­to­wać w muzeum przy­ja­zne śro­do­wi­sko pracy i dbać o kul­turę komu­ni­ka­cji w insty­tu­cji. Druga komi­sja zawią­zała się na fali rosną­cego kon­fliktu pra­cow­ni­czego w wegań­skim barze z bur­ge­rami „Kro­warzwa” w War­sza­wie, w chwile póź­niej wybuch tam strajk, który zakoń­czył się lokau­tem (o czym wię­cej pisaliśmy tutaj). Jed­nak Mię­dzy­za­kła­dowa Komi­sja Pra­cu­ją­cych w Gastro­no­mii nie ogra­ni­cza się tylko do jed­nej sieci barów, chce zrze­szać wszyst­kich pra­cow­ni­ków i pra­cow­nice gastro­no­mii, które gotowe są wal­czyć o lep­sze warunki pracy.

Witamy nowe komi­sje IP! Trzy­mamy kciuki za Waszą dzia­łal­ność we wspól­nej walce. Naszą naj­więk­szą bro­nią jest to, że dzia­łamy wspól­nie, wal­czymy wspól­nie, wspie­ramy się bez względu na to czy kogoś znamy osobiście, czy nie. Pomoc wza­jemna jest pod­stawą soli­dar­no­ści pra­cow­ni­czej!

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.